Godrej

38%
SHAKTI

SHAKTI

₹1420 ₹2307.6
(Rs.40.57/kg)
39%
SPARK

SPARK

₹1400 ₹2287
(Rs.40/kg)
39%
SPARK

SPARK

₹1426.25 ₹2345
(Rs.40.75/kg)
40%
SPARK PLUS

SPARK PLUS

₹1601.25 ₹2665
(Rs.45.75/kg)
39%
SPARK PLUS

SPARK PLUS

₹1654 ₹2730
(Rs.47.26/kg)
38%
PROFIT PLUS

PROFIT PLUS

₹1522.5 ₹2464
(Rs.43.5/kg)
37%
VRUDHI

VRUDHI

₹1750 ₹2761
(Rs.50/kg)
36%
VRUDHI PLUS

VRUDHI PLUS

₹1080 ₹1696
(Rs.54/kg)
40%
NutriFry

NutriFry

₹1360 ₹2263
(Rs.68/kg)
40%
NutriFry

NutriFry

₹1300 ₹2179
(Rs.65/kg)
35%
NutriFry

NutriFry

₹970 ₹1494
(Rs.97/kg)
41%
NUTRIFRY ADV

NUTRIFRY ADV

₹1260 ₹2150
(Rs.63/kg)
My Account